Gmina Łukowa

2023-01-27

OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert.: „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Wójt Gminy Łukowa działając na podstawie art, 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXXI/212/22 Rady Gminy Łukowa z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

ogłasza otwarty konkurs ofert;

1.     W formie powierzenia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji w 2023 roku w zakresie „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”, polegającym na:

-          organizacji zawodów, imprez i festynów sportowo-rekreacyjnych,

-          organizacji turniejów sportowych oraz igrzysk młodzieżowych.

Zadanie Nr 1)

a)   „Prowadzenie w okresie 2023 roku zajęć sportowych dla młodzieży z terenu gminy Łukowa w formie piłkarskiego klubu prowadzącego sekcję piłki nożnej, na obiektach sportowych zlokalizowanych w miejscowości Łukowa”.

b)   Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania w 2022 roku wynosiła 115 000,00 zł.

c)  Na zadanie Nr 1 Gmina Łukowa zamierza wydatkować w 2023 roku publiczne środki finansowe w wysokości 120 000,00 zł.

Zadanie Nr 2)

a)     Nazwa zadania: „ Prowadzenie w okresie 2023 roku zajęć sportowych dla młodzieży z terenu gminy Łukowa w formie piłkarskiego klubu prowadzącego sekcję piłki nożnej na obiekcie sportowym w miejscowości Chmielek”.

b)    Na zadanie Nr 2 Gmina Łukowa zamierza wydatkować w 2023 roku publiczne środki finansowe w wysokości 37 500,00 zł.

c)     Wydatkowane na to zadanie środki w 2022 r, to kwota 35 000,00 zł.

2.     Realizacja każdego zadania opisanego w niniejszym ogłoszeniu zostanie przyznana jednemu podmiotowi.

3.     Zasady przyznawania dotacji.

Dotacja zostanie przyznana na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy upoważnionymi przedstawicielami stron podejmujących współpracę.

Dotacja przekazywana będzie transzami a sposób i termin jej przekazywania oraz rozliczania określi zawarta umowa.

4.     Termin i warunki realizacji zadania,

Zadanie winno być zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy o dotację do dnia 31.12.2023 roku.

Warunkiem realizacji zadania jest działanie w zakresie określonym w pkt 1 ogłoszenia oraz zgodnie z zaakceptowaną ofertą i podpisaną umową o powierzeniu wykonywania zadania publicznego.

5.     Termin składania ofert.

-   oferty będą przyjmowane w terminie do dnia 24.02. 2023 r. do godz. 13—, w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Łukowa.

-       oferta winna być zamknięta z oznaczeniem na zewnątrz koperty „Konkurs ~

wykonanie zadania własnego Gminy Łukowa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku” - zadanie Nr......................................................................

6.     Tryb i kryteria stosowanych przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert; Do rozpatrywania ofert w niniejszym otwartym konkursie Wójt Gminy Łukowa powoła Komisję Konkursową, która ma charakter opiniodawczy.

Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

a)      możliwość realizacji zadania przez organizację,

b)      kalkulacja kosztów realizacji zadania,

c)      jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadania publiczne,

d)     planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

e)      analiza realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne,

W terminie 14 dni po złożeniu oferty podmiot składający otrzyma informację o sposobie jej rozpatrzenia.

7.      Oferty mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn.zm.). Obowiązkowy wzór oferty to załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

8.       Zadania tego samego rodzaju realizowane były w roku 2022.

Wysokość przekazanej dotacji w roku 2022 to kwota 150 000,00 tysięcy złotych.

9.       Złożona oferta winna zawierać w szczególności:

a)      szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

b)      termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

c)      kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

d)     informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,

e)      informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego,

f)       deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego,

g)      statut organizacji,

h)      informację o osobach upełnomocnionych do występowania w imieniu organizacji.

 

 

Załącznik 1

Wynik 1

Wynik 2

Galeria zdjęć

  • OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert.: „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

« powrót