Gmina Łukowa

Gospodarka odpadami

Firmą odbierającą stałe odpady komunalne z terenu Gminy Łukowa
od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022r. będzie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
Biuro Biłgoraj
ul. Cicha 1F,
23-400 Biłgoraj

Informacje

pokój nr.11,
tel. 84 68 7 40 02 wew. 40.
w godz. 7.00 - 15.00

Odpady z pojemników i odpady segregowane w workach: szkło, papier, tworzywa sztuczne, popiół i odpady biodegradowalne odbierane będą raz w miesiącu. Prosimy wystawiać do odbioru tylko pełne worki z odpadami segregowanymi. W kwietniu i październiku w dodatkowym terminie wywozu (oznaczonym, na harmonogramie kolorem czerwonym) dodatkowo będą odbierane: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, zużyte opony z samochodów osobowych (z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) oraz odpady remontowe i budowlane. Odpady nie mogą pochodzić z działalności gospodarczej. Pojemniki oraz worki z odpadami prosimy wystawiać przed posesję (do drogi dojazdowej) do godz. 7.00 (przed przejazdem samochodu dokonującego zbiórki).

Ponadto worki przeznaczone do segregacji stałych odpadów komunalnych są dostępne w Urzędzie Gminy Łukowa pokój nr.11

Wysokości miesięcznej opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

Odpady zebrane w sposób selektywny (segregowany):
1. dla gospodarstw domowych 1 - osobowych w wysokości 20,00 zł miesięcznie,
2. dla gospodarstw domowych 2 - osobowych w wysokości 35,00 zł miesięcznie,
3. dla gospodarstw domowych 3 - osobowych w wysokości 49,00 zł miesięcznie.
4. dla gospodarstw domowych 4 i więcej - osobowego w wysokości 60,00 zł miesięcznie,
Zwalnia się w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 4 zł miesięcznie na gospodarstwo domowe.

Odpady odebrane w sposób nieselektywny (niesegregowane):
1. dla gospodarstw domowych 1- osobowych w wysokości 40,00 zł miesięcznie,
2. dla gospodarstw domowych 2 - osobowych w wysokości 70,00 zł miesięcznie,
3. dla gospodarstw domowych 3 - osobowych w wysokości 98,00 zł miesięcznie.
4. dla gospodarstw domowych 4 i więcej - osobowych w wysokości 120,00 zł miesięcznie

Rodzaj płatności za odbiór odpadów stałych jest kwartalny, w następujących terminach:
1. - rata 2021 r. płatna do 15.03.2021 r.
2. - rata 2021 r. płatna do 15.05.2021r.
3. - rata 2021 r. płatna do 15.07.2021 r.
4. - rata 2021 r. płatna do 15.10.2021 r.