Gmina Łukowa

Ranking Gmin Lubelszczyzny 2022 r.

W kolejnym, VI Rankingu Gmin Lubelszczyzny Gmina Łukowa zajęła IV miejsce w kategorii gmin wiejskich.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Wojewodą Lubelskim i Urzędem Statystycznym w Lublinie realizuje kolejną edycję Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2022, którego wyniki są oparte o dane statystyki publicznej za lata 2019-2021. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa lubelskiego . 

Ideą Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2022 jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. lubelskiego

 Zgodnie z przyjętą metodologią, za pomocą Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2022 analizowany jest poziom rozwoju gmin w wymiarze gospodarczym i społecznym oraz działalność samorządu lokalnego w zakresie polityki rozwoju lokalnego.

Celem rankingu jest ocena potencjału, aktywności i wyników osiąganych przez gminy województwa lubelskiego w sferze społecznej i gospodarczej dokonywana na podstawie danych gromadzonych przez system statystyki publicznej oraz inne instytucje publiczne.

W ramach rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Białej Podlaskiej, Chełma, Lublina i Zamościa.

Narzędziem oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 16 wskaźników mierzących potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej.

Przy doborze wskaźników kierowano się kryterium merytorycznym, dążąc do wyłonienia zmiennych pozwalających na pomiar i wieloaspektową ocenę sytuacji społeczno-ekonomicznej gmin oraz działalności samorządu lokalnego w zakresie polityki rozwoju lokalnego. Drugim kryterium doboru zmiennych była dostępność danych w bazach danych GUS lub możliwość ich pozyskania ze źródeł zewnętrznych.