Gmina Łukowa

Dyplom - Ranking Gmin 2019r. i 2017r.

Informacje ogólne o Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2019


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy
z Urzędem Statystycznym w Lublinie realizuje cykliczne przedsięwzięcie dot. opracowania
Rankingu Gmin Lubelszczyzny, którego wyniki danej edycji oparte o dane statystyki publicznej za
lata 2017-2019. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem
miast na prawach powiatu. Nasze przedsięwzięcie jest całkowicie bezpłatne.


Ideą Rankingu Gmin jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem
rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. lubelskiego. Ocenie poddawane są wszystkie
gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Metodą oceny
poziomu rozwoju gminy w woj. lubelskim jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony
w oparciu o 12 wskaźników mierzących m.in. potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę
w sferze gospodarczej i społecznej. Naszą intencją jest aby organizowany corocznie Ranking był
przedsięwzięciem o szczególnym znaczeniu dla województwa, wprowadzającym do publicznej
debaty zasadę oceny samorządów przy pomocy wskaźników liczbowych.


Tegoroczna edycja Rankingu Gmin przypadła niewątpliwie na szczególny okres. Wszyscy
musimy mierzyć się z kryzysem pandemicznym, który dotyka wszystkich obszarów naszego
życia. Już obecnie samorządowcy szacują ubytki w swoich budżetach na ok. 10 proc. dochodów
własnych, a przecież to jeszcze nie koniec. Ciekawe, że w tym tych trudnych warunkach, lokalni
włodarze deklarują, że nie stracą z oczu swoich priorytetów rozwojowych i będę starać się
realizować zaplanowane inwestycje.