Gmina Łukowa

2022-11-23

OGŁOSZENIE O OTWRTYM KONKURSIE OFERT

Wójt Gminy Łukowa działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2022 r. poz, 1327 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXI/212/22 Rady Gminy Łukowa z dnia 15.11.2022roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Łukowa z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok ’, ogłasza otwarty konkurs ofert:

więcej informacji w załączniku

Galeria zdjęć

  • OGŁOSZENIE  O OTWRTYM KONKURSIE OFERT

« powrót