Gmina Łukowa

2022-05-20

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŁUKOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowa

Przedmiotem zmiany Studium są ustalenia dotyczące trasy linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Józefów - Lubaczów wraz ze strefą wolną od zabudowy.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium, odbędzie się w dniu 15 czerwca 2022 r. o godz. 13.00 - 15.00. w, siedzibie Urzędu Gminy Łukowa, Łukowa 262, 23-412 Łukowa.

Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany Studium lub w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi w formie pisemnej do Wójta Gminy Łukowa na adres: Urząd Gminy Łukowa, Łukowa 262, 23-412 Łukowa lub drogą elektroniczną, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres mailowy: budownictwo@lukowa.pl lub na ESP: /U GLuko wa/ SkrytkaESP

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2022 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Łukowa.

 

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŁUKOWA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Łukowa

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr Nr XXI/147/21 Rady Gminy Łukowa z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowa (dalej projekt zmiany Studium),

ZAWIADAMIAM

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 1 czerwca 2022 r. do 22 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łukowa, Łukowa 262, 23-412 Łukowa, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 5.

Dokumenty dostępne będą również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukowa https://uglukowa.bip.lubelskie.pl/ (zakładka: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego> Zmiany studium) oraz na stronie internetowej https://www.lukowa.pl (zakładka: Aktualności).

Przedmiotem zmiany Studium są ustalenia dotyczące trasy linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Józefów - Lubaczów wraz ze strefą wolną od zabudowy.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium, odbędzie się w dniu 15 czerwca 2022 r. o godz. 13.00 - 15.00. w, siedzibie Urzędu Gminy Łukowa, Łukowa 262, 23-412 Łukowa.

Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany Studium lub w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi w formie pisemnej do Wójta Gminy Łukowa na adres: Urząd Gminy Łukowa, Łukowa 262, 23-412 Łukowa lub drogą elektroniczną, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres mailowy: budownictwo@lukowa.pl lub na ESP: /U GLuko wa/ SkrytkaESP

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2022 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Łukowa.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukowa pod adresem: https://ugluko wa.bip. lubelskie .pi (zakładka: Ochrona Danych Osobowych).

OGŁOSZENIE

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKOWA /tekst jednolity/ UCHWAŁA Nr II/5/02 Rady Gminy Łukowa z dnia 14 grudnia 2002 r.,

2 ZM SUiKZ 110 kV Gm. Łukowa rysunek zm

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKOWA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

2 ZM SUiKZ 110 kV Gm. Łukowa rysunek

 

 

 

 

Galeria zdjęć

  • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŁUKOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowa

« powrót