Gmina Łukowa

2023-03-01

DOTYCZY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

Po dwóch miesiącach realizacji umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów z gminy Łukowa przez firmę EKO-KRASS sp.z.o.o. odział Zamość otrzymujemy informację, że mieszkańcy nagminnie wsypują popiół do pojemników na śmieci zmieszane „tzw. kubły”, co jest niezgodne z Uchwałą Nr XVI/100/20 Rady Gminy Łukowa z dnia 30 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łukowa (Dz. U. Woj. Lub. z 2020r, poz. 5269) i składanych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sposób segregacji określa tzw. harmonogram wywozu odpadów komunalnych Gminy Łukowa 2023, dostarczony do każdej posesji (wydanie w kolorze).

Konsekwencja takiego postępowania doprowadzić może do wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej Gminie Łukowa za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu, tym samym nieuzasadnionego wzrostu opłat dla wszystkich mieszkańców, a w szczególności wymierzenia wyższej stawki opłaty o 100% dla właścicieli nieruchomości z odpadami niesegregowanymi (nieprzestrzegającymi właściwej segregacji).

Stosujmy zasadę wielokrotnie powtarzaną :

„ Jak najwięcej w workach, jak najmniej w kubłach”.